Wat is NLD?

Wat is de ontwikkelingsstoornis NLD? Wat zijn de kenmerken en oorzaken en welke gevolgen heeft NLD voor de ontwikkeling van het kind? Waar vind je de juiste ondersteuning en begeleiding voor je kind bij jou in de buurt?

NLD heeft invloed op de verwerking van non-verbale (niet-talige) informatie. Kinderen met NLD hebben hierdoor vaak moeite met het begrijpen van patronen, getallen, verbale instructies en coördinatie. De stoornis kan leiden tot emotionele problemen, driftbuien, angsten, koppigheid, leerproblemen en problemen in het aangaan van vriendschappen.

IMG_3782

Hoe kan je je kind met NLD helpen?

Wat is NLD en wat zijn de kenmerken?

Wat is NLD? 

NLD staat voor Non-verbal Learning Disabilities (of Non-verbal Learning Disorders) oftewel een non-verbale leerstoornis. NLD is een neurologische stoornis, die in 1978 voor het eerst benoemd werd door de Canadese neuropsycholoog Rourke. Deze leerstoornis heeft invloed op de verwerking van non-verbale (niet-talige) informatie. Dit soort informatie is nodig voor het vormen van beelden en begrippen en het begrijpen van verbanden tussen oorzaak en gevolg. Kinderen met NLD hebben hierdoor vaak moeite met het begrijpen van patronen, getallen, verbale instructies en coördinatie. Dit kan weer gevolgen hebben voor het schoolse leren, sociaal- emotioneel functioneren en het aanleren van motorische vaardigheden. Kinderen met NLD kunnen over het algemeen verbale informatie goed verwerken en hebben een sterk auditief geheugen. Hierdoor zijn vaak de technische taalvaardigheden goed, maar kan toch een taalprobleem ontstaan. In het dagelijks taalgebruik ervaren zij problemen met toon, geschreven, ongeschreven- en gezichtsuitdrukkingen, gebaren en het toepassen van de taal in de juiste context. Veel kenmerken van NLD komen ook voor bij andere stoornissen, zoals ADHD, PDD-NOS en het syndroom van Asperger, waardoor het stellen van een verkeerde diagnose snel mogelijk is. Verder blijkt uit onderzoek dat kinderen met NLD vaker dan gemiddeld last hebben van psychiatrische stoornissen, zoals angststoornissen en depressies.

Kenmerken NLD

Wat zijn de kenmerken van NLD? Lees het artikel Kenmerken NLD voor een overzicht van kenmerken die bij kinderen met deze stoornis kunnen voorkomen.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken NLD

Deskundigen vermoeden dat de rechterhersenhelft van kinderen met NLD minder goed werkt door het ontbreken of minder goed functioneren van de witte stof (beschermlaag van de zenuwvezels) in de hersenen. Deze beschermlaag is betrokken bij het doorgeven van prikkels. Bij disfunctioneren wordt informatie minder goed doorgeven en verwerkt in de hersenen, waardoor de wisselwerking tussen beide hersenhelften minder goed verloopt bij kinderen met deze stoornis. Doordat de rechterhersenhelft gespecialiseerd is in het verwerken van nieuwe informatie en aanleren van nieuwe vaardigheden, is het begrijpelijk dat juist kinderen met NLD hier moeite mee hebben. Tot nu toe is echter nog niet genoeg wetenschappelijk bewijs voor deze theorie en is verder onderzoek noodzakelijk.

Gevolgen NLD

De problemen als gevolg van NLD kunnen toenemen naarmate het kind ouder wordt. Dit heeft te maken met het feit dat kinderen met NLD een weerstand vertonen tegen het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Ook worden de problemen vaak niet gezien of onderkend, omdat het kind door de goede verbale vaardigheden zijn minder goed ontwikkelde vaardigheden kan verbergen. De capaciteiten van kinderen met NLD worden vaak te hoog ingeschat door de omgeving (school en ouders), waardoor zij vaak niet kunnen voldoen aan deze hoge verwachtingen. Dit kan leiden tot emotionele problemen, driftbuien, angsten, koppigheid en zelfs schoolweigering. Door deze stoornis is het mogelijk dat leerproblemen op school ontstaan, moeilijk vriendschappen aangegaan worden en dat problemen ontstaan bij het buitenspelen, op het schoolplein en het sporten tijdens de gymles of in verenigingsverband.

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose NLD

NLD is een begrip uit de neuropsychologie en valt niet binnen de classificatie van psychische stoornissen en is daarom niet opgenomen in de DSM-IV-definitie (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen). De diagnose NLD kan gesteld worden door een neuropsycholoog. Een kinder- en jeugdpsychiater of kinder- en jeugdpsycholoog kunnen de diagnose NLD niet stellen, maar zullen bij vermoedens doorverwezen worden naar de neuropsycholoog. Door het ontbreken van vaste afspraken over criteria voor het vaststellen van NLD binnen de neuropsychologie, kan een diagnose verschillend worden vastgesteld. Door de brede problematiek kunnen ook logopedisten, fysiotherapeuten of andere deskundigen betrokken zijn bij het onderzoek en de eventuele behandeling.

Behandeling NLD

Behandeling van kinderen met NLD bestaat vaak uit voorlichting aan ouders, leerkrachten en hulpverleners die met het kind werken. Voorlichting over de aard van de stoornis is van groot belang voor de mensen uit de omgeving van het kind om onderscheid te kunnen maken tussen onwil en onvermogen van het kind. Ook kan ouderbegeleiding en begeleiding op school handvatten geven om de omgeving optimaal in te richten voor het kind, zodat een beter leerklimaat ontstaat. Een aangepaste instructie en aanpassing in leermaterialen kunnen hiervan onderdeel zijn. Verder zijn een rustige en gestructureerde omgeving, het opdoen van positieve ervaringen en realistische verwachtingen uit de omgeving belangrijk voor het functioneren van het kind. Het kind kan gebaat zijn bij remedial teaching (oefenen van vaardigheden, trainen van zwakke kanten), sociale- vaardigheidstrainingen en bijvoorbeeld fysiotherapie om de motoriek te verbeteren.

Medicatie NLD

NLD op zich is niet te behandelen met medicijnen. Indien er bijkomende problematiek is, kan het nuttig zijn om te bezien of er eventueel winst te behalen is door die problemen met behulp van medicijnen te behandelen.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met NLD ondersteuning bieden. Welke zorgaanbieder(s) heb je nodig?

Kinderzorgkaart

Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met NLD. Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en NLD bij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van NLD bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van NLD en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen