Wat is syndroom van Asperger?

Wat is het syndroom van Asperger? Wat zijn de kenmerken en oorzaken en welke gevolgen heeft het syndroom voor de ontwikkeling van het kind? Waar vind je de juiste ondersteuning en begeleiding bij jou in de buurt?

Kinderen met het syndroom van Asperger hebben moeite om zich in te leven in de gevoelens van andere mensen en het begrijpen van sociale regels. Het syndroom heeft dan ook grote invloed op het dagelijks leven van het kind. Kinderen met Asperger kunnen snel problemen ervaren op school met leraren en medeleerlingen en het aangaan van sociale contacten.

IMG_3782

Hoe kan je je kind met Asperger helpen?

Wat is het syndroom van Asperger en wat zijn de kenmerken?

Wat is Asperger? 

Het syndroom van Asperger wordt gerekend tot de autisme-spectrumstoornissen (ASS) en is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Een pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft invloed op alle ontwikkelingsgebieden van het kind. Kinderen en volwassenen met het syndroom van Asperger ervaren problemen binnen de sociale interactie, communicatie, taal en de sociale ontwikkeling. Zij hebben een normale of bovennormale intelligentie en normale spraakontwikkeling. Vaak gaat de stoornis gepaard met onhandigheid door een slechte (motorische) coördinatie. Het syndroom is genoemd naar de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger, die in 1944 het eerste artikel publiceerde over deze stoornis.

Kenmerken Asperger

Wat zijn de kenmerken van het syndroom? Lees het artikel ‘Kenmerken syndroom van Asperger‘ voor een overzicht van kenmerken die bij kinderen met deze stoornis kunnen voorkomen.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken Asperger

Het syndroom van Asperger heeft vrijwel zeker te maken met een aangeboren, erfelijk bepaalde afwijkende werking van de hersenen. Bij een kind met dit syndroom worden zintuiglijke prikkels op een andere manier door de hersenen verwerkt.

Gevolgen Asperger

Het syndroom van Asperger heeft invloed om het inlevingsvermogen, motoriek, interesses en de sociale omgang van het kind. Kinderen hebben moeite met het begrijpen van sociale regels en non-verbale communicatie. Door het syndroom kan het kind op een zeer gedetailleerde en obsessieve wijze zich bezig houden met eenzijdige interesses, waarover zij uren kunnen vertellen, zonder door te hebben dat anderen de belangstelling in het verhaal hebben verloren. Hierdoor kunnen kinderen met deze stoornis moeite hebben met het aangaan van vriendschappen en relaties en kunnen zij door anderen als ‘vreemd’ worden gezien en kunnen zij snel slachtoffer worden van pesterijen. Ook kunnen zij problemen ervaren op school met leraren en medeleerlingen. Door de houterige motoriek, gebrek aan inlevingsvermogen en achterstand in de sociale ontwikkeling kunnen ook problemen ervaren worden bij het spelen op straat, het schoolplein, de gymles of op de sportvereniging.

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose Asperger

Aan de hand van de DSM-IV-TR definitie (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen) kunnen deskundigen op basis van gedragskenmerken de diagnose syndroom van Asperger vaststellen. Een deskundige brengt aan de hand van een onderzoek de problematiek in kaart. De diagnose syndroom van Asperger kan gesteld worden door een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog (kinder- en jeugdpsycholoog).

Behandeling Asperger

Het syndroom van Asperger is niet te genezen door bijvoorbeeld medicatie of therapie. Door de normale of hoge intelligentie zijn de kinderen vaak goed in staat gedrag aan te leren. Therapie of (sociale)vaardigheidstraining kan het kind dan ook helpen bij het verbeteren van de communicatieve- en sociale vaardigheden en het gedrag. Verder is het belangrijk dat de mensen in de naaste omgeving inzicht hebben in het syndroom, zodat begrip ontstaat over de wijze waarop kinderen met het syndroom van Asperger waarnemen en denken. Daarom kan ouder- en leerkrachtenbegeleiding belangrijk zijn voor het kind. De ouders en leerkrachten op school krijgen tijdens de begeleiding handvatten hoe het beste om te gaan met het gedrag van kinderen met Asperger. Volwassenen kunnen de kinderen helpen met het begrijpen en toepassen van de vaak ongeschreven regels in sociale contacten.

Medicatie Asperger

In sommige gevallen kan medicatie ingezet worden om angsten of agressie te verminderen bij kinderen met het syndroom van Asperger. Een arts kan medicatie voorschrijven. Dit gebeurt veelal in overleg met de behandelaar.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met syndroom van Asperger ondersteuning bieden. Gezien de uiteenlopende problematiek kunnen verschillende hulpverleners betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van syndroom van Asperger. Om het gezin tijdelijk te ontlasten en om de sociale vaardigheden van het kind te verbeteren, kunnen logeerweekenden en vakantieweken onderdeel zijn van de behandeling voor kinderen met syndroom van Asperger. Welke zorgaanbieder(s) heb je nodig?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met syndroom van Asperger.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en syndroom van Aspergerbij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van Asperger bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van Asperger en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen