Wat is ADD?

Wat is de ontwikkelingsstoornis ADD? Wat zijn de kenmerken en oorzaken van ADD en wat zijn de gevolgen van deze stoornis voor de ontwikkeling van het kind? 

ADD kan grote invloed hebben op de gehele ontwikkeling van het kind. Kinderen met deze stoornis zijn snel afgeleid, kunnen zich slecht concentreren en hebben vaak moeite met luisteren. Waar vind je de juiste ondersteuning en begeleiding voor je kind in de buurt?

IMG_3782

Hoe kan je je kind met ADD helpen?

Wat is ADD en wat zijn de kenmerken?

Wat is ADD? 

ADD staat voor Attention Deficit Disorder (Aandachtstekortstoornis). Naast problemen met de aandacht, kunnen mensen met deze stoornis problemen ervaren bij het uitvoeren van bepaalde functies (executieve functies). De functies die beïnvloedt kunnen worden zijn: controle impulsen, motivatie, planning, werkgeheugen, emotieregulering en motorische controle. De stoornis hoeft niet per definitie effect te hebben op alle executieve functies, hierdoor is ook geen sprake van één typisch beeld van deze stoornis. ADD is een vorm van ADHD, waarbij de hyperactiviteit ontbreekt.

Kenmerken ADD

Wat zijn de kenmerken van ADD? In welk gedrag komen de hoofdkenmerken van deze stoornis tot uiting?

Lees het artikel: Kenmerken ADD

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken ADD

ADD is voor een belangrijk deel aangeboren. Net als ADHD heeft ADD een neurologische oorsprong. Bij mensen met AD(H)D is een verstoring in de balans van neurotransmitters (nefrine en dopamine) aangetoond. Neurotransmitters zorgen voor informatieoverdracht naar bepaalde hersengebieden, een disbalans maakt dat de informatie niet goed wordt doorgegeven. Dit heeft effect op bijvoorbeeld de aandacht en executieve functies.

Gevolgen ADD

Kinderen met ADD hebben over het algemeen een minder verstorend effect op de omgeving dan kinderen met ADHD. Hierdoor is de kans groot dat problemen bij deze kinderen minder snel worden gesignaleerd. Door problemen met de aandacht ervaren kinderen met ADD wel vaak problemen bij het taakgericht werken op school, het maken van huiswerk en in de omgang met leeftijdsgenoten. Kinderen met deze stoornis kunnen passief en nonchalance overkomen. Wanneer de problemen niet gezien of onderkend worden, hebben kinderen met deze stoornis de grootste moeite de aanwezige capaciteiten goed te gebruiken om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Door een hoog verwachtingspatroon van de omgeving en het gevoel hier niet aan te kunnen voldoen (gevoel van onmacht), kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Hierdoor kunnen kinderen met ADD uiteindelijk in de problemen komen met hun omgeving. Een logisch gevolg van de stoornis is een negatieve spiraal door steeds terugkerende (wederzijdse) frustraties van onmacht.

Lees ook het artikel: Gevolgen van ADHD

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose ADD

Aan de hand van de DSM-IV-definitie (internationaal gebruikte definitie) kunnen deskundigen op basis van gedragskenmerken de diagnose vaststellen. Een deskundige brengt  aan de hand van een onderzoek in kaart wat precies aan de hand is. Onderzocht wordt of inderdaad sprake is van ADD en wordt nagegaan of naast ADD nog andere stoornissen aanwezig zijn. Het tweede onderdeel van het onderzoek is een probleeminventarisatie. Problemen in het gezin, op school, elders worden in kaart gebracht. Het onderzoek kan gedaan worden door een kinderarts of – psychiater of gz-psycholoog.

Behandeling ADD

Aan de hand van de diagnose kan een plan voor de begeleiding en behandeling van het kind opgesteld worden. Een juiste behandeling en goede begeleiding heeft een positieve effect op het verloop van ADD bij kinderen. Door begrip van mensen uit de omgeving die het verschil kennen tussen onwil en onvermogen, kan de school- en thuissituatie voor het kind verbeterd worden en wordt de negatieve spiraal van steeds terugkerende  frustraties en conflicten doorbroken. Behandeling kan bestaan uit  voorlichting (psycho-educatie), medicijnen en psychologische behandelingen (gedragstherapie, zelfregulatietraining, socialevaardigheidstraining).

Medicatie ADD

Bij ADD werken dezelfde psychostimulerende medicijnen als bij ADHD. Deze medicijnen genezen ADD echter niet, maar bestrijden enkel de symptomen. Bij sommige kinderen hebben de medicijnen een gering effect of treden teveel bijwerkingen op. Een arts kan medicijnen voor ADH voorschrijven. Dit gebeurt veelal in overleg met de behandelaar.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met ADD ondersteuning bieden. Gezien de uiteenlopende problematiek kunnen verschillende hulpverleners betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van ADD. Om het gezin tijdelijk te ontlasten en om de sociale vaardigheden van het kind te verbeteren, kunnen logeerweekenden en vakantieweken onderdeel zijn van de behandeling voor kinderen met ADD. Welke zorgaanbieder(s) heb je nodig?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met ADD.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en ADD bij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van ADD bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van ADD en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen

0