Wat is CD?

Wat is de ontwikkelingsstoornis CD? Wat zijn de kenmerken en oorzaken en welke gevolgen heeft CD voor de ontwikkeling van het kind? Waar vind je de juiste ondersteuning en begeleiding bij jou in de buurt?

CD veroorzaakt in grote mate problemen in het sociale, school- of beroepsmatige functioneren van het kind. Kinderen met deze stoornis hebben vaak moeite bij het behalen van een diploma en kunnen snel in aanraking komen met justitie. Ouders ervaren veel moeite bij het opvoeden van hun kind en het opbouwen van een prettige relatie.

IMG_3782

Hoe kan je je kind met CD helpen?

Wat is CD en wat zijn de kenmerken?

Wat is CD? 

CD staat voor Conduct Disorder, oftewel een antisociale gedragsstoornis en is een agressieve gedragsstoornis. Kinderen met deze stoornis overtreden de grondrechten van anderen, overtreden belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen of regels en schuldgevoel en wroeging blijft uit wanneer anderen worden gekwetst. Men spreekt pas van een agressieve gedragsstoornis, wanneer het gaat om ernstig negatieve gedragingen die vaker en sterker dan gemiddeld voorkomen, niet direct door een bepaalde gebeurtenis zijn te verklaren en voor een langere duur (6-12 maanden) aanwezig zijn. Het is belangrijk dit onderscheid te maken, omdat gedragingen horend bij CD mogelijk ook voor kunnen komen gedurende een bepaalde levensfase (zoals de puberteit). Kinderen met deze stoornis kunnen agressie vertonen gericht op mensen en dieren, belangrijke regels schenden, leugenachtig zijn en diefstallen en vernielingen plegen. Regelmatig komen leerproblemen, stemmingsproblemen, verslavingsproblematiek, angststoornissen en ADHD voor bij deze kinderen met.

Kenmerken CD

Wat zijn de kenmerken van CD? Lees het artikel ‘Kenmerken CD‘ voor een overzicht van kenmerken die bij deze kinderen kunnen voorkomen.

Oorzaken en gevolgen

Oorzaken CD

Men vermoedt dat de oorzaak van CD net als ODD te maken heeft met een samenspel tussen erfelijke aanleg en de omgevingsfactoren. Factoren binnen het gezin en de kenmerken van de buurt en vrienden, kunnen het gedrag van het kind versterken of juist remmen.

Gevolgen CD

CD veroorzaakt in grote mate beperkingen in het sociale, school- of beroepsmatige functioneren van het kind. De stoornis heeft grote invloed op de directe omgeving (het gezinsleven, de buren, leraren, klasgenoten) en het kind zelf. De kwaliteit van leven wordt door de stoornis ernstig verstoord. Kinderen met deze stoornis hebben moeite bij het behalen van een diploma, kunnen snel in aanraking komen met justitie en lopen een grote kans om in een sociaal isolement te geraken. Ouders ervaren veel moeite bij het opvoeden en kunnen moeilijk een positieve relatie opbouwen met hun kind. Ook is het vaak onmogelijk om zonder problemen in verenigingsverband te sporten.

Diagnose, behandeling en medicatie

Diagnose CD

Men is zeer voorzichtig met het geven van de diagnose CD. Deskundigen kunnen aan de hand van de DSM-IV-TR definitie (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen) op basis van gedragskenmerken de diagnose CD vaststellen. Aan de hand van een onderzoek, wat over het algemeen bestaat uit gesprekken met de ouders, leerkrachten, andere hulpverleners en gesprekken en observaties met het kind zelf. De diagnose CD kan gesteld worden door een kinder- en jeugdpsychiater of gz-psycholoog (kinder- en jeugdpsycholoog).

Behandeling CD

CD is over het algemeen zeer moeilijk te behandelen en niet op te lossen door medicijnen, therapie en begeleiding. Wel kunnen de problemen verminderd worden door medicatie, behandeling en begeleiding van het kind en het gezin. De behandeling kan bestaan uit oudertraining, gezinstherapie, begeleiding op school en gedragstherapie voor het kind.

Medicatie CD

Medicatie wordt soms ingezet wanneer naast CD ook sprake is van een stemmings- of angststoornis en/of ADHD. De medicijnen kunnen een positief effect hebben op de concentratie en aandacht en kunnen wisselingen in stemmingen of angsten verminderen. Het voorschrijven van medicatie gebeurt door een arts, veelal in overleg met de behandelaar.

Ondersteuning en hulp

Zorgaanbieders

Kijk in het overzicht welke verschillende zorgaanbieders kinderen met CD ondersteuning bieden. Gezien de uiteenlopende problematiek kunnen verschillende hulpverleners betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van CD. Om het gezin tijdelijk te ontlasten en om de sociale vaardigheden van het kind te verbeteren, kunnen logeerweekenden en vakantieweken onderdeel zijn van de behandeling voor kinderen met CDD. Welke zorgaanbieder(s) heb je nodig?

Kinderzorgkaart

Kijk op de Kinderzorgkaart van Kijk op Ontwikkeling voor een zorgaanbieder bij jou in de buurt. Verschillende zorgaanbieders bieden ondersteuning aan kinderen met CD.

Stel je vraag

Stel je vraag over stoornissen en CD bij kinderen aan één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling. Of kijk of jouw vraag al eerder is beantwoord.

Let op: Tussen de deskundigen kan een groot verschil in ervaring en kennis op het gebied van CD bij kinderen. Het is daarom raadzaam om navraag te doen naar de ervaring en kennis van de desbetreffende deskundige!

Let op: Aan de hand van diagnostisch onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van CD en welke behandeling nodig is. Vragen over de ontwikkeling van uw kind? Neem contact op met één van de professionals van Kijk op Ontwikkeling of vind een zorgaanbieder voor kinderen bij jou in de buurt via de Kinderzorgkaart.

Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen